Rekrutacja obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2020/2021

1. Na studia stacjonarne, pierwszego stopnia (poza Architekturą Wnętrz i Wzornictwem):

08.06 – 18.08.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

28.08.2020 ogłoszenie wyników

Rekrutacja uzupełniająca:

Obowiązuje na kierunki, na których nie został wypełniony limit miejsc.

02.09 – 03.10.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

06.10.2020 ogłoszenie wyników

2. Na studia stacjonarne, pierwszego stopnia kierunki: Architektura Wnętrz i Wzornictwo:

08.06 – 17.08.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

01.08 – 17.08.2020 termin składania prac w ramach egzaminu praktycznego

Szczegółowe informacje na temat egzaminu praktycznego zostaną udostępnione w późniejszym terminie.

19.08.2020 ogłoszenie wyników egzaminu

28.08.2020 ogłoszenie wyników

Rekrutacja uzupełniająca

Obowiązuje na kierunki, na których nie został wypełniony limit miejsc.

02.09 – 03.10.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres marta.szumanska@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

06.10.2020 ogłoszenie wyników

3. Na studia niestacjonarne, pierwszego stopnia:

08.06 – 09.09.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

11.09.2020 ogłoszenie wyników

Rekrutacja uzupełniająca

Obowiązuje na kierunki, na których nie został wypełniony limit miejsc.

15.09 – 03.10.2020 

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

06.10.2020 ogłoszenie wyników

4. Na studia stacjonarne i niestacjonarne, drugiego stopnia:

08.06 – 25.09.2020

Składanie dokumentów (drogą mailową na adres cis@utp.edu.pl) oraz wpłacanie opłaty rekrutacyjnej.

11.09 – 25.09.2020

Procedura kwalifikacyjna (kierunki: Architektura Wnętrz i Wzornictwo, jeśli dotyczy)

Przesłanie do komisji egzaminacyjnej, w formie elektronicznej, prac artystycznych na wskazany adres:

 1. Architektura Wnętrz aw@utp.edu.pl
 2. Wzornictwo wzornictwo@utp.edu.pl

Rozmowa kwalifikacyjna (pozostałe kierunki):

28.09.2020

30.09.2020 ogłoszenie wyników


Osoby nie będące obywatelami polskimi (zwani dalej „cudzoziemcami”) mogą być przyjmowane na studia: pierwszego oraz drugiego stopnia, na kształcenie w szkołach doktorskich, a także studia podyplomowe prowadzone na UTP w języku polskim lub w języku angielskim.

Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia, na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;
2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;
3. Decyzji ministra;
4. Decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;
5. Decyzji dyrektora NCN o przyznawaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;
6. Decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach:

 • obowiązujących obywateli polskich
 • na zasadach odpłatności

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą studiować:

 •  cudzoziemcy – obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 ,138 i 771);
 • cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy – posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich studiować mogą:

 • obywatele państw spoza UE/EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te podejmują studia na zasadach odpłatności.


Jak aplikować na studia?

Proces aplikacji na studia na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, które prowadzone są w języku polskim składa się z 5 etapów.

ETAP I

Pierwszym etapem jest wypełnienie formularza aplikacyjnego.

ETAP II

Kolejnym etapem jest dokonanie opłaty rekrutacyjnej. Dla kandydatów aplikujących na studia opłata rekrutacyjna wynosi 85 złotych, na studia wymagające przystąpienia do egzaminu 150 złotych. Opłata rekrutacyjna jest opłatą bezzwrotną.

Opłaty należy dokonać na konto uczelni:

NazwaUniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. J. Śniadeckich w Bydgoszczy
AdresAl. prof. Sylwestra Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska
Nazwa bankuPEKAO S.A II O/Bydgoszcz
Adres bankuPlac Teatralny 4, 85-056 Bydgoszcz, Poland
IBAN   PL93 1240 3493 1111 0000 4279 1256
SWIFT PKOPPLPW

Należy pamiętać, iż posiadanie potwierdzenia dokonania opłaty rekrutacyjnej jest niezbędne w dalszym procesie rekrutacji.

ETAP III

Trzecim krokiem jest zgromadzenie wszystkich wymaganych dokumentów. Lista wymaganych dokumentów:

Jeżeli kandydat w chwili rekrutacji znajduje się za granicą, dopuszczane jest wysłanie w pierwszej kolejności pocztą elektroniczną zeskanowanych dokumentów na adres e-mail: marta.szumanska@utp.edu.pl

ETAP IV

Podczas tego etapu złożone przez kandydata dokumenty są przetwarzane i analizowane. Jeżeli kandydat zostanie zakwalifikowany na studia, niezwłocznie otrzyma list akceptacyjny, który niezbędny jest do uzyskania wizy, a w następnej kolejności Zaświadczenie o przyjęciu obcokrajowca na studia. 

W przypadku, gdy złożone dokumenty będą niepełne, kandydat zostanie poproszony o ich uzupełnienie.  

ETAP V

Po przyjeździe do Polski, student zobowiązany jest do złożenia oryginałów wszystkich dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji. Dokumenty należy złożyć w:

Center for International Studies
Regionalne Centrum Innowacyjności, pokój C2
ul. Aleje prof. S. Kaliskiego 7
85-796 Bydgoszcz, Polska

W celu uzyskania dodatkowych informacji proszę o kontakt: Marta Szumańska marta.szumanska@utp.edu.pl

Szczegółowo opisana procedura aplikacyjna dostępna jest w


WYMAGANIA JĘZYKOWE

Cudzoziemcy, którzy chcą studiować na UTP w języku polskim muszą wykazać się dobrą znajomością języka polskiego (dobra – pozwalająca na swobodne porozumiewanie się podczas zajęć prowadzonych na uczelni).

Cudzoziemcy mogą być przyjmowani na studia prowadzone w języku polskim, jeżeli:

 • ukończą roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim w jednostkach wyznaczonych przez ministra nauki i szkolnictwa wyższego,
 • posiadają certyfikat znajomości języka polskiego, 
 • uzyskają potwierdzenie uczelni przyjmującej na studia, że ich przygotowanie oraz stopień znajomości języka polskiego pozwalają na podjęcie studiów w języku polskim.

Uznanie zagranicznych świadectw i dyplomów

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat z zagranicy musi posiadać:

 • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) – w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich),
 • dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) – w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich), 

które uprawniają go do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Świadectwo szkolne (matura)/dyplom szkoły wyższej muszą zostać zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem/dyplomem.

Wymogi formalne do świadectw uzyskanych poza granicami Polski

Świadectwa wydane za granicą muszą uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania oraz być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Zagraniczne świadectwa może zostać uznane w następujący sposób:

1) z mocy prawa – dokumenty nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, w związku z tym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Lista świadectw uznanych z mocy prawa,

2) w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty – dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy, bądź też w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

LEGALIZACJAJest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach – tak jak w Polsce – wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność. Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.  
APOSTILLEJeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu w tym państwie jest zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu.   

UWAGA!

Do świadectwa szkolnego (maturalnego)/dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo/dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne)/dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty/w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości/dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.


Oferta kierunków w języku polskim prowadzonych na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy:

Studia pierwszego stopnia

Studia drugiego stopnia


Wysokość opłat (czesne) obowiązujących studentów cudzoziemców podejmujących studia pierwszego oraz drugiego stopnia na zasadach odpłatności w roku akademickim 2020/2021:


Legalizacja pobytu

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski bez legalizacji swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają oni przedłużyć pobyt powinni dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski przed upływem 3 miesięcy. Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu.

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html

Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Bydgoszczy zajmuje się:   Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1
85-066 Bydgoszcz