STUDENCI

Procedura kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne lub praktyki określona jest w zasadach wymiany studenckiej i odbywa się na poziomie wydziałów.

W programie Erasmus+ ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.

Wszelkie formalności administracyjne związane z wyjazdem studenci załatwiają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (mgr Małgorzata Jaroszewska). Osobą do kontaktu ze studentami w Dziale Współpracy Międzynarodowej jest mgr inż. Katarzyna Zadworna.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu Erasmus+ znajdują się w zakładce DOKUMENTY.


REKRUTACJA NA STUDIA

Zapisy na wyjazd w następnym roku akademickim odbywają się do 30.kwietnia br. Dopuszcza się ewentualnie dodatkowy nabór na studia w semestrze wiosennym, w przypadku posiadania wolnych miejsc (do 31 października br.).

Jeden student może wyjechać do uczelni zagranicznej na jeden semestr. Student przebywający za granicą może ubiegać się o przedłużenie pobytu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich właściwego wydziału. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Jeżeli uczelnia będzie posiadała niewykorzystane środki finansowe, istnieje również możliwość otrzymania stypendium na czas kontynuacji nauki.

Aplikacja – krok po kroku:

Kandydat do wyjazdu na studia zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:

 • Wniosek na wyjazd – do 30.04.
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO
 • “Application form” uczelni przyjmującej wraz ze zdjęciem osoby aplikującej/ formularze online dostępne na stronach internetowych uczelni partnerskich
 • “Transcript of records” jeśli jest wymagany przez uczelnię przyjmującą (USOS
 • “Learning agreement for studies” podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego
 • Zgodę dziekana na wyjazd i indywidualną organizację studiów w okresie studiowania za granicą
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu z budżetu uczelni
 • Dane do umowy

Formularze potwierdzone przez koordynatora wydziałowego i/lub prodziekana, studenci – kandydaci składają do koordynatora uczelnianego oraz kopię do właściwego dziekanatu.

 • Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd na studia, Dział Współpracy Międzynarodowej wysyła nominację do uczelni zagranicznej.
 • Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi wydział studenta podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+ przewidujące wymianę studentów. Uczelnie zagraniczne mają swoje formularze aplikacyjne dla studentów przyjeżdżających do nich na studia, które dostępne są na stronach internetowych uczelni partnerskich. Należy zwrócić uwagę na terminy składania aplikacji, gdyż różnią się one u poszczególnych partnerów. Kandydat do wyjazdu przygotowuje dokumenty, które należy wysłać do uczelni partnerskiej, a kopie dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej i właściwego dziekanatu.
 • Programu studiów zawarty w „Learning Agreement for Studies– LA studenci przedstawiają koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje propozycję i podpisuje ostateczną wersję. Oferta programowa dostępna jest na stronach internetowych uczelni partnerskich. Program studiów zagranicznych ustala się uwzględniając aktualny plan studiów i ramowy program nauczania w UTP. W przypadku, gdy nie da się uniknąć różnic programowych, są one określone przed wyjazdem studentów. Instrukcja przygotowywania „Learning Agreement for studies” znajduje się w zakładce DOKUMENTY.
 • Z każdym studentem wyjeżdżającym na studia podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych – EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 • EKUZ upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie.
 • Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC wraz z pakietem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmusa, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia z budżetu Erasmus+:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania
500
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy
450
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja
400

Studenci w trudnej sytuacji materialnej oraz studenci z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności – zakładka POWER

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.


REKRUTACJA NA PRAKTYKI

Na praktykę studenci mogą wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji zagranicznej, które zgodziły się przyjąć studenta na praktykę w ramach Erasmusa w oparciu o podpisany Letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę.

Praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskich oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Stypendium przyznaje się wyłącznie w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

 • Studenci nawiązują kontakt z wybraną instytucją przyjmującą (zaleca się wysłanie CV oraz listu motywacyjnego). Może być to przedsiębiorstwo lub uczelnia zagraniczna.
 • Przed wyjazdem studenci zobowiązani są do zaproponowania programu praktyk, jaki chcieliby realizować za granicą. Koordynator wydziałowy wraz z kandydatem oraz instytucją przyjmującą ustalają program praktyki (Learning Agreement for Traineeship).
 • Kandydat do wyjazdu na praktykę zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:
 • Wniosek na wyjazd
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO
 • Zgodę na indywidualną organizację studiów w okresie przebywania na praktyce
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu z budżetu uczelni

Stawki stypendialne na wyjazdy na praktyki studentów w ramach programu Erasmus+:

Kraje należące do danej grupy Kwota (€/miesiąc)
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 600
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy 550
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 500

Podstawy prawne:

Zasady przyznawania dodatkowych stypendiów – zarządzenie Z/67/2013/2014:


PRACOWNICY

Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdów nauczycielom akademickim (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracownikom administracyjnym (w celach szkoleniowych).

WYJAZDY W CELU PROWADZENIA ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH W UCZELNIACH PARTNERSKICH

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

Wyjazd krok po kroku 

Nauczyciele akademiccy, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych powinni podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać Uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi UTP i konkretny wydział mają podpisaną umowę.
 2. Przygotować dokument Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej w celu uzyskania akceptacji.
 3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego w wyznaczonym terminie (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową – zazwyczaj w czerwcu).
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w celu organizacji wyjazdu należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej, aby ustalić dalsze etapy działań.

WYJAZDY PRACOWNIKÓW UCZELNI W CELACH SZKOLENIOWYCH

Pracownicy szkół wyższych mogą wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.

Krok po kroku:

Pracownicy administracyjni, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu szkoleniowym powinni podjąć następujące kroki:

 1. Wybrać uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi UTP podpisało umowę bilateralną lub przedsiębiorstwo, z którego należy uzyskać list intencyjny.
 2. Przygotować dokument Staff Mobility for Training Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwa, w celu uzyskania akceptacji.
 3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową).
 4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu organizacji wyjazdu i ustalenia dalszych etapów działań.

Stawki dofinansowania dla pracowników:

Kraje należące do danej grupy Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni
Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania  130
Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy 110
Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja 100

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

Ryczałt na koszty podróży:

ODLEGŁOŚĆKWOTA [euro]
od 10 do 99 km20
od 100 do 499 km180
od 500 do 1999 km275
od 2000 do 2999 km360
od 3000 do 3999 km530
od 4000 do 7999 km820
8000 km lub więcej1500

Podstawy prawne: