Zadania Działu

 1. Analiza dokumentacji europejskiej, kryteriów uczestnictwa, pakietów informacyjnych programów międzynarodowych pod kątem możliwości udziału pracowników i studentów Uczelni w programach międzynarodowych.
 2. Gromadzenie informacji, prowadzenie doradztwa oraz konsultacji dla pracowników UTPw związku z realizacją projektów międzynarodowych.
 3. Koordynowanie realizacji projektów badawczych i edukacyjnych: Programów Ramowych Unii Europejskiej, COSME, EUREKA, COST, ERASMUS +, CEEPUS, VISBY i innych.
 4. Obsługa międzynarodowych projektów finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Narodowego Centrum Nauki, Fundacje na Rzecz Nauki Polskiej, Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego, Funduszu Norweskiego, Funduszu Szwajcarskiego.
 5. Koordynowanie współpracy naukowej i naukowo-technicznej wynikającej z umów międzyrządowych.
 6. Obsługa umów/porozumień pomiędzy uczelniami.
 7. Obsługa zagranicznych ofert stypendialnych dla pracowników i studentów Uczelni.
 8. Współpraca z regionem, analiza możliwości korzystania z funduszy strukturalnych i spójności.
 9. Działania związane z promocją uczelni w zakresie współpracy międzynarodowej.
 10. Współpraca z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz krajowymi i europejskimi biurami programów międzynarodowych.
 11. Kompleksowa obsługa spraw związanych z wyjazdami zagranicznymi pracowników i studentów, przyjazdami gości zagranicznych, cudzoziemcami przebywającymi na Uczelni (pracownikami, stypendystami).
 12. Obsługa studentów zagranicznych, w tym rekrutacja zagranicznych kandydatów na studia.
 13. Monitorowanie wydatków związanych z realizacją współpracy z zagranicą,
 14. Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie współpracy z zagranicą.
 15. Prowadzenia działalności Punktu Kontaktowego Programów Europejskich (doradztwa, konsultacji itp.).

Merytoryczną działalność Działu nadzoruje Prorektor ds. Nauki i Ewaluacji
Dr hab. inż. Bogdan Ligaj, profesor uczelni
tel. (52) 374 92 49