„HORYZONT 2020 – Program Ramowy na rzecz Badań i Innowacyjności”.

Horyzont 2020 to największy program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Powstał przez połączenie trzech różnych programów/inicjatyw:

 1. Program Ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego (dotychczas 7. PR UE).
 2. Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT).
 3. Program Ramowy na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) – wyłącznie w kwestiach dotyczących innowacyjności.

BENEFICJENCI

Horyzont 2020 skierowany jest do:

 • uczelni wyższych,
 • naukowców indywidualnych na każdym etapie kariery naukowej,
 • jednostek naukowych prowadzących badania,
 • przedsiębiorstw każdego typu (mikro, małe, średnie, duże),
 • partnerstw publiczno-prywatnych,
 • innych podmiotów posiadających osobowość prawną.

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/


TRZY GŁÓWNE FILARY HORYZONTU 2020

 1. DOSKONAŁOŚĆ W NAUCE (EXCELLENCE IN SCIENCE)
 • Granty dla najlepszych naukowców i ich zespołów przyznawane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych ERC;
 • Finansowanie międzynarodowych badań, które doskonalą istniejące technologie lub prowadzą do powstania nowych  Future and Emerging Technologies – FETs;
 • Zapewnienie naukowcom doskonałego szkolenia i możliwości rozwoju kariery poprzez działania Marie Skłodowska-Curie;
 • Zapewnienie Europie światowej klasy infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich badaczy w Europie i poza jej granicami.
 1. WIODĄCA POZYCJA W PRZEMYŚLE (INDUSTRIAL LEADERSHIP)
 • Badania z obszarów ważnych dla gospodarki: technologie informacyjno-komunikacyjne, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne Key Enabling Technologies;
 • Dostęp do kapitału wysokiego ryzyka;
 • Wsparcie rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach.
 1. WYZWANIA SPOŁECZNE (SOCIETAL CHALLENGES)
 • Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan;
 • Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka;
 • Bezpieczna, czysta i wydajna energia;
 • Inteligentny, zielony i zintegrowany transport;
 • Działania na rzecz klimatu, środowiska, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców;
 • Europa w zmieniającym się świecie – Włączające, innowacyjne i rozważne społeczeństwa;
 • Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy i jej obywateli.

Przydatne źródła informacji dotyczące Horyzont 2020: