UBEZPIECZENIA

 

Zwrot kosztów leczenia poza granicami kraju:

Zgodnie z obowiązującymi przepisami wspólnotowymi, jeżeli każdy obywatel Unii Europejskiej posiada ubezpieczenie zdrowotne w powszechnym systemie ubezpieczenia zdrowotnego w jakimkolwiek kraju Wspólnoty, to prawo do opieki zdrowotnej „podróżuje” razem z nim, pod warunkiem, że wyjeżdżający pobierze wcześniej odpowiedni formularz Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ). W związku z tym każdy z pracowników wyjeżdżających w podróż służbową zobowiązany jest do pobrania w odpowiednim oddziale NFZ Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), które daje mu prawo do niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie pobytu na terenie innego kraju UE.

 

W przypadku wyjazdu do innych krajów niż państwa członkowskie UE zaleca się wykupienie przez pracownika indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego.

W przypadku dobrowolnego, indywidualnego ubezpieczenia kosztów leczenia za granicą pracodawca nie ma obowiązku zwrotu pracownikowi kosztów ubezpieczenia.

 

Pracownik udający się w zagraniczną podróż służbową samochodem stanowiącym jego własność powinien posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tzw. „zieloną kartę” (jest to ubezpieczenie obowiązkowe w niektórych krajach). Pracownik może również wykupić dobrowolne ubezpieczenie AC za szkody powstałe za granicą, o ile z warunków posiadanych polis nie wynika, że pojazd został objęty takim ubezpieczeniem. Pracodawca nie ma obowiązku zwrotu kosztów ubezpieczenia.