Zasady kierowania pracowników za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych

 

Pracownik składa WNIOSEK O SKIEROWANIE NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH, PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ORAZ W CELACH SZKOLENIOWYCH do RMM.
Aby uzyskać akceptację prorektora ds. współpracy międzynarodowej muszą być spełnione następujące kryteria:

  • kalkulacja kosztów wyjazdu powinna być zatwierdzona przez:

dysponenta środków

oraz

specjalistę ds. administracyjno-finansowych 

  • wniosek musi być zaakceptowany odpowiednio przez:

dziekana Wydziału, dyrektora Instytutu lub bezpośredniego przełożonego (w przypadku pracowników nie będących nauczycielami akademickimi)

 

  • Dla określenia celu wyjazdu powinny być spełnione kryteria podane w poniższej tabeli:

 

Cel wyjazdu

Kryteria

prowadzenie badań

do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę jednostki przyjmującej na prowadzenie badań

staż dydaktyczny

do wniosku należy dołączyć zaproszenie lub zgodę strony przyjmującej na prowadzenie działalności dydaktycznej

staż szkoleniowy

do wniosku należy dołączyć potwierdzenie przyjęcia:

- na studia podyplomowe, doktoranckie,

- na staże naukowe, specjalizacyjne,

- na kursy podnoszące kwalifikacje zawodowe

wymiana osobowa

- potwierdzenie realizacji współpracy wynikającej z umów międzyrządowych zgodnie z wymogami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego,

- potwierdzenie realizacji współpracy w ramach porozumienia z inną uczelnią/jednostką badawczą, zgodnie ze szczegółowym programem współpracy

 

Szczegółowe instrukcje dot. przygotowania WNIOSKU O SKIEROWANIE NA PROWADZENIE BADAŃ NAUKOWYCH, PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ ORAZ W CELACH SZKOLENIOWYCH w zakładce: ZASADY

 

 

Udzielanie urlopów na staże naukowe, dydaktyczne i szkoleniowe

 

Zasady udzielania urlopów osobom kierowanym na staże zagraniczne określone są w rozporządzeniu MNiSW z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób (Dz. U. Nr 190, poz. 1405).

 

  • Pracownik kierowany za granicę na czas nie przekraczający miesiąca otrzymuje urlop szkoleniowy płatny wg zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

  • Pracownik kierowany za granicę na okres przekraczający miesiąc lub w stosunku, do którego długość okresu skierowania została przedłużona może otrzymać urlop szkoleniowy, po przedłożeniu wniosku o udzielenie płatnego urlopu szkoleniowego.

  • Decyzję o przyznaniu urlopu szkoleniowego podejmuje prorektor ds. współpracy międzynarodowej. RMM przekazuje informację o podjętej decyzji do:

- Jednostki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik

- Kwestury

- Działu Kształcenia

- Działu Spraw Pracowniczych i Płac

 

 Podstawy prawne:

1. Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w sprawie warunków kierowania osób za granicę w celach naukowych, dydaktycznych i szkoleniowych oraz szczególnych uprawnień tych osób