Rekrutacja obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Terminarz rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

 

Na studia stacjonarne pierwszego stopnia:

od 03.06.2019 r. do 08.07.2019 r. składanie dokumentów na kierunki:

Architektura,

Architektura Wnętrz,

Wzornictwo.

09.07.2019 r. egzamin praktyczny

11.07.2019 r. ogłoszenie wyników egzaminu praktycznego

26.07.2019 r. ogłoszenie wyników

 

Na pozostałe kierunki:

 

Rekrutacja podstawowa - od 03.06.2019 r. do 08.07.2019 r. (składanie dokumentów do 22.07.2019 r.)

26.07.2019 r. ogłoszenie wyników

 

I uzupełniająca - od 17.07.2019 r. do 22.07.2019 r.

26.07.2019 r. ogłoszenie wyników

(na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą)

 

II uzupełniająca - od 01.08.2019 r. do 30.08.2019 r.

05.09.2019 r. ogłoszenie wyników

(na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą)

 

III uzupełniająca - od 10.09.2019 r. do 20.09.2019 r.

26.09.2019 r. ogłoszenie wyników

(na kierunki gdzie nie został wypełniony limit miejsc i ogłoszono rekrutację uzupełniającą)

 

Osoby nie będące obywatelami polskimi (zwani dalej „cudzoziemcami”) mogą być przyjmowani na studia: pierwszego oraz drugiego stopnia, kształcenie w szkołach doktorskich, a także studia podyplomowe prowadzone na UTP w języku polskim lub w języku angielskim.

 

 Cudzoziemcy mogą podejmować i odbywać studia, kształcenie w szkołach doktorskich, studia podyplomowe, kształcenie specjalistyczne i inne formy kształcenia, na podstawie:

1. Umów międzynarodowych, na zasadach określonych w tych umowach;

2. Umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach;

3. Decyzji ministra;

4. Decyzja dyrektora NAWA w odniesieniu do jej stypendystów;

5. Decyzji dyrektora NCN o przyznawaniu środków finansowych na realizację badań podstawowych w formie projektu badawczego, stażu lub stypendium, zakwalifikowanych do finansowania w drodze konkursu;

6. Decyzji administracyjnej rektora, dyrektora instytutu PAN, dyrektora instytutu badawczego lub dyrektora instytutu międzynarodowego.

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach:

 • obowiązujących obywateli polskich
 • na zasadach odpłatności

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą studiować:

 •  cudzoziemcy - obywatele państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i członków ich rodzin, mieszkających na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt stały, lub rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej;
 • cudzoziemiec, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206 i 2282 oraz z 2018 r. poz. 107 ,138 i 771);
 • cudzoziemiec, który posiada status uchodźcy nadany w Rzeczpospolitej Polskiej albo korzysta z ochrony czasowej albo ochrony uzupełniającej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 • cudzoziemcy - posiadacze certyfikatu poświadczającego znajomość języka polskiego jako obcego, o którym mowa w art. 11a ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2018 r. poz. 931), co najmniej na poziomie biegłości językowej C1;
 • posiadacz Karty Polaka lub osoba, której wydano decyzję w sprawie stwierdzenia polskiego pochodzenia;
 • cudzoziemiec będący małżonkiem, wstępnym lub zstępnym obywatela Rzeczpospolitej Polskiej, mieszkający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich studiować mogą:

 • obywatele państw spoza UE / EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te podejmują studia na zasadach odpłatności.