Legalizacja pobytu

 

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski bez legalizacji swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają oni przedłużyć pobyt powinni dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski przed upływem 3 miesięcy . Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu.

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html 
 
 
Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Bydgoszczy zajmuje się:
 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1
85-066 Bydgoszcz