Uznanie zagranicznych świadectw i dyplomów

 

 

Aby ubiegać się o przyjęcie na studia, kandydat z zagranicy musi posiadać:

  • świadectwo ukończenia szkoły średniej (maturę) - w przypadku studiów pierwszego stopnia (licencjackich i inżynierskich),
  • dyplom ukończenia szkoły wyższej na poziomie równoważnym poziomowi studiów pierwszego stopnia (licencjackich lub inżynierskich) - w przypadku studiów drugiego stopnia (magisterskich), 

które uprawniają go do podjęcia studiów na odpowiednim poziomie w kraju jego wydania.

Świadectwo szkolne (matura) / dyplom szkoły wyższej muszą zostać zalegalizowane, przetłumaczone i uznane w Polsce za równoważne z odpowiednim polskim świadectwem / dyplomem.

 

 

Wymogi formalne do świadectw uzyskanych poza granicami Polski

 

Świadectwa wydane za granicą muszą uprawniać do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w kraju ich wydania oraz być uznane za równoważne odpowiedniemu polskiemu świadectwu dojrzałości.

Zagraniczne świadectwa może zostać uznane w następujący sposób:

1. z mocy prawa - dokumenty nie podlegają procedurze uznania w polskim urzędzie, w związku z tym mogą być składane bezpośrednio w uczelni. Lista świadectw uznanych z mocy prawa.

2. w wyniku postępowania administracyjnego kuratora oświaty - dokumenty te podlegają procedurze uznania, kandydaci na studia przedstawiają decyzję administracyjną o uznaniu świadectwa wydaną przez kuratora oświaty.

Postępowanie w sprawie uznania świadectwa prowadzi kurator oświaty właściwy dla miejsca zamieszkania wnioskodawcy,bądź też w przypadku braku stałego adresu wnioskodawcy w Polsce, właściwy ze względu na siedzibę uczelni, w której zostanie przedłożone świadectwo.

 

 

 

LEGALIZACJA

 

Jest potwierdzeniem formalnej zgodności dokumentu z prawem miejsca jego wystawienia albo autentyczności podpisów i pieczęci umieszczonych na dokumencie. Legalizacja dokumentu o wykształceniu może mieć zatem istotne znaczenie przy ustaleniu, w ramach systemu edukacji którego państwa został wydany dokument oraz czy należy weryfikować jego autentyczność. W niektórych państwach - tak jak w Polsce - wewnętrzne regulacje zobowiązują posiadacza dyplomu do zalegalizowania go przed wywiezieniem z kraju jego wystawienia. Jeśli dokument jest zalegalizowany przez odpowiednie instytucje państwa, w którym został wydany, zwiększa to jego wiarygodność.

Legalizacji zagranicznych dokumentów o wykształceniu dokonuje polska placówka konsularna lub władze oświatowe w państwie, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

 

APOSTILLE

 

Jeśli państwo, w którym został wydany dokument, jest stroną Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938), legalizacja dokumentu  w tym państwie jest zastąpiona zaświadczeniem apostille dołączanym do dokumentu. 

 

 

 

 

UWAGA!

Do świadectwa szkolnego (maturalnego) / dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne), dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości / dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.