Formularz aplikacyjny na studia prowadzone w języku polskim
Formularz aplikacyjny na studia I stopnia 
>>doc<<
Formularz aplikacyjny na studia II stopnia
>>doc<<
Formularz aplikacyjny na studia III stopnia
>>doc<<

 

 

 

 

 

 

Legalizacja pobytu

 

Obywatele Unii Europejskiej wjeżdżają do Polski bez wizy i mogą przebywać na terytorium Polski bez legalizacji swojego pobytu przez okres 3 miesięcy. Jeżeli zamierzają oni przedłużyć pobyt powinni dokonać rejestracji pobytu na terytorium Polski przed upływem 3 miesięcy . Natomiast pozostali cudzoziemcy mają obowiązek wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu.

Obywatele krajów nienależących do Unii Europejskiej przed przyjazdem do Polski powinni uzyskać wizę polską w konsulacie Ambasady Polskiej w swoim kraju. W celu przedłużenia pobytu na terytorium Polski należy wystąpić o wydanie karty czasowego pobytu 45 dni przed datą upływu ważności wizy.

 
Więcej informacji dostępnych jest na stronie Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: http://www.bydgoszcz.uw.gov.pl/pl/wydzial-spraw-obywatelskich-i-cudzoziemcow.html 
 
 
Legalizacją pobytu cudzoziemców na terenie Bydgoszczy zajmuje się:
 
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy
Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców
Oddział Legalizacji Pobytu Cudzoziemców
ul. Konarskiego 1
85-066 Bydgoszcz

Wymagane dokumenty

 

 

STUDIA TRZECIEGO STOPNIA

 

Dokumenty aplikacyjne:

 

1. formularz aplikacyjny,

2. dyplom ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich uzyskany w Polsce albo dyplom lub inny dokument ukończenia studiów za granicą uznany za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich,

3. potwierdzenie legalności dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą uznanego za równorzędny z polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich1,

4. potwierdzenie równoważności dyplomu lub innego dokumentu ukończenia studiów za granicą z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów II stopnia lub jednolitych studiów magisterskich2,

5. transkrypt wraz z legendą skali ocen3,

6. kserokopia paszportu4,

7. wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kształcenia,

8. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia5,

9. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub ubezpieczenie się w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

10. potwierdzenie znajomości języka polskiego6,

11. cztery zdjęcia7,

12. informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

  


 

1 Certyfikat apostille – dotyczy krajów Konwencji Haskiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych danego kraju wyznacza placówki, w których można uzyskać certyfikat apostille; więcej informacji na www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2122.htm lub zaświadczenie potwierdzające legalność dyplomu kandydata wydane przez Ambasadę Polską w kraju kandydata lub Ambasadę kraju kandydata mieszczącą się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy krajów spoza Konwencji Haskiej.
 
2 Informacji na temat uznawania legalności dokumentów o wykształceniu do celów akademickich i zawodowych udziela Ośrodek ENIC-NARIC Polska przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku gdy istnieje umowa międzynarodowa potwierdzająca równoważność dyplomu kandydata z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia albo uznająca dyplom kandydata za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej – kandydat nie musi dokonywać nostryfikacji swojego dyplomu. W wyżej wymienionej sytuacji kandydat zobowiązany jest przedłożyć jako jeden z dokumentów aplikacyjnych kopię umowy międzyrządowej zwalniającej z postępowania nostryfikacyjnego dyplomu kandydata. Zaświadczenie stwierdzające równoważność dyplomu kandydata z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia -kandydat jest obowiązany przedstawić w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora UTP.
 
3 Wyszczególnienie ocen od najniższej do najwyższej, możliwej do uzyskania na Uczelni kandydata, jak również adnotacja o ocenie informującej o braku zaliczenia danego przedmiotu.
 
4 Ksero strony, na której jest umieszczone zdjęcie kandydata.
 
5 Dotyczy wszystkich wydziałów.
 
6 Cudzoziemcom, którzy nie znają języka polskiego oferowany jest roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 
7 Zdjęcia o wymiarach 35x45 mm (wymogi jak do polskiego dowodu osobistego).
 
 

 

UWAGA!

Do świadectwa szkolnego (maturalnego) / dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne), dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości / dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.

Wymagane dokumenty

 

 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

 

Dokumenty aplikacyjne:

 

1. formularz aplikacyjny,

2. dyplom lub inny dokument ukończenia uczelni za granicą uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany,

3. potwierdzenie legalności dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany1,

4. potwierdzenie równoważności dyplomu lub innego dokumentu ukończenia uczelni za granicą uprawniającego do podjęcia studiów II stopnia w państwie, w którym został wydany z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia2,

5. transkrypt wraz z legendą skali ocen3,

6. kserokopia paszportu4,

7. wiza/karta pobytu lub inny dokument uprawniający do przebywania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w okresie kształcenia,

8. Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do podjęcia kształcenia na obranym kierunku i formie kształcenia5,

9. polisa ubezpieczeniowa na wypadek choroby lub następstw nieszczęśliwych wypadków na okres kształcenia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego lub ubezpieczenie się w Narodowym Funduszu Zdrowia niezwłocznie po rozpoczęciu kształcenia,

10. potwierdzenie znajomości języka polskiego6,

11. cztery zdjęcia7,

12. informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień. Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

  


 

1 Certyfikat apostille – dotyczy krajów Konwencji Haskiej (Ministerstwo Spraw Zagranicznych danego kraju wyznacza placówki, w których można uzyskać certyfikat apostille; więcej informacji na www.abc.com.pl/serwis/du/2005/2122.htm lub zaświadczenie potwierdzające legalność dyplomu kandydata wydane przez Ambasadę Polską w kraju kandydata lub Ambasadę kraju kandydata mieszczącą się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – dotyczy krajów spoza Konwencji Haskiej.
 
2 Informacji na temat uznawania legalności dokumentów o wykształceniu do celów akademickich i zawodowych udziela Ośrodek ENIC-NARIC Polska przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W przypadku gdy istnieje umowa międzynarodowa potwierdzająca równoważność dyplomu kandydata z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów pierwszego stopnia albo uznająca dyplom kandydata za uprawniający do podjęcia studiów II stopnia w Rzeczypospolitej Polskiej – kandydat nie musi dokonywać nostryfikacji swojego dyplomu. W wyżej wymienionej sytuacji kandydat zobowiązany jest przedłożyć jako jeden z dokumentów aplikacyjnych kopię umowy międzyrządowej zwalniającej z postępowania nostryfikacyjnego dyplomu kandydata. Zaświadczenie stwierdzające równoważność dyplomu kandydata z odpowiednim polskim dyplomem ukończenia studiów I stopnia -kandydat jest obowiązany przedstawić w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów, a w uzasadnionych przypadkach niezależnych od cudzoziemca – również w terminie późniejszym ustalonym przez Rektora UTP.
 
3 Wyszczególnienie ocen od najniższej do najwyższej, możliwej do uzyskania na Uczelni kandydata, jak również adnotacja o ocenie informującej o braku zaliczenia danego przedmiotu.
 
4 Ksero strony, na której jest umieszczone zdjęcie kandydata.
 
5 Dotyczy wszystkich wydziałów.
 
6 Cudzoziemcom, którzy nie znają języka polskiego oferowany jest roczny kurs przygotowawczy do podjęcia nauki w języku polskim, w jednostkach wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.
 
7 Zdjęcia o wymiarach 35x45 mm (wymogi jak do polskiego dowodu osobistego).
 
 

 

UWAGA!

Do świadectwa szkolnego (maturalnego) / dyplomu studiów wyższych należy dołączyć informację o uzyskanych uprawnieniach do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom, w tym o uprawnieniach do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe oraz o zakresie tych uprawnień.

Dokument ten powinien być wydany lub też potwierdzony przez szkołę lub instytucję edukacyjną albo przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo / dyplom.

W przypadku gdy świadectwo szkolne (maturalne), dyplom ukończenia szkoły wyższej albo inny dokument uzyskany za granicą podlega uznaniu w Polsce decyzją kuratora oświaty / w trybie nostryfikacji przez radę jednostki organizacyjnej uczelni, kandydat jest zobowiązany przedstawić zaświadczenie stwierdzające jego równorzędność z odpowiednim polskim świadectwem dojrzałości / dyplomem ukończenia studiów wyższych, w terminie nie dłuższym niż do końca pierwszego semestru studiów. W przypadku niedopełnienia tego wymogu student zostanie skreślony ze studiów.