ZASADY PRZYJMOWANIA GOŚCI ZAGRANICZNYCH

 

Obowiązkiem każdego kierownika jednostki organizacyjnej wydziału (tj. instytutu, katedry) jest zgłoszenie przyjazdu gościa zagranicznego w Dziale Współpracy Międzynarodowej.

Decyzję o przyjęciu gości z zagranicy podejmuje prorektor ds. współpracy międzynarodowej.

 

 1. Pracownik zainteresowany przyjęciem gości składa w Dziale Współpracy Międzynarodowej pisemny wniosek >>doc<< o przyjęcie cudzoziemca. We wniosku skierowanym do prorektora ds. współpracy międzynarodowej należy podać:
 • imię i nazwisko gościa,
 • nazwę instytucji macierzystej gościa,
 • miasto i kraj pochodzenia,
 • termin przyjazdu, czas trwania wizyty,
 • cel wizyty,
 • kalkulację kosztów - świadczeń, które mają być wypłacone przez UTP
 • źródła finansowania pobytu, potwierdzone przez dysponenta środków (grant NCN, grant NCBiR, fundusz dydaktyczny, badania statutowe, grant zagraniczny, inne).
 • akceptacja Dziekana Wydziału
 1. Kalkulacja kosztów pobytu gości zagranicznych.
 • Podróż

  Zasadą jest, że strona zapraszająca nie opłaca kosztów podróży. Goście przyjeżdżają na koszt własny lub na koszt instytucji wysyłającej. Podróże na terenie kraju, np. udział w sesjach i badaniach terenowych, w konferencjach mogą być finansowane, jeżeli są integralną częścią merytorycznego programu pobytu gościa w Polsce. W takim przypadku do rozliczenie pobytu należy przedłożyć bilet lub rachunek za podróż.

 • Koszt pobytu

Przy pobytach do 1 miesiąca, gościowi przysługują diety dzienne. Ich maksymalna wysokość uzależniona jest od źródła finansowania i może wynosić od 40,00 do 80,00 zł na dzień. Jeżeli gość otrzymuje dzienne utrzymanie, np. w czasie konferencji, to przysługuje mu kieszonkowe w wysokości do 25% stawki dziennej. Diety/kieszonkowe wypłacane są w złotówkach w kasie Uczelni. Pobiera je gość osobiście lub opiekun w formie zaliczki do rozliczenia. Opiekun wypłaca należność, a gość kwituje odbiór podpisem. Zwrot kosztów noclegów jest możliwy po przedstawieniu faktury wystawionej na Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszcz.

 • W przypadku staży i misji naukowych - odbywanych przez stypendystów rządu Rzeczypospolitej Polskiej - zakres i wysokość świadczeń wynika z załączników finansowych do umów i porozumień przesłanych do UTP z Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 • Wiza
  Przy pobytach krótkoterminowych w ramach wymiany naukowej gości z większości państw świata nie obowiązuje wiza. W przypadku wątpliwości prosimy o zajrzenie na stronę internetową MSZ http://www.msz.gov.pl.

 


DO POBRANIA
Wniosek o przyjęcie gościa zagranicznego >>doc<<