WYJAZDY NA PRAKTYKI W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+  REKRUTACJA

 

Procedura kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne lub praktyki określona jest w zasadach wymiany studenckiej i odbywa się na poziomie wydziałów.

W programie Erasmus+ ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.

Wszelkie formalności administracyjne związane z wyjazdem studenci załatwiają w Dziale Współpracy Międzynarodowej, u koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (mgr Małgorzata Jaroszewska).

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu Erasmus+ znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

 

Kto może wyjechać na praktykę w ramach programu Erasmus+ ?

Osoba kwalifikowana na wyjazd w programie Erasmus może posiadać dowolne obywatelstwo. O jej uprawnieniu do wyjazdu decyduje fakt przynależności do społeczności akademickiej danej uczelni. Prawo do wyjazdu mają studenci oficjalnie zarejestrowani w uczelni wyższej jako studenci pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia, którzy zaliczyli pierwszy rok studiów (dotyczy studentów pierwszego stopnia) prowadzących do uzyskania dyplomu wyższej uczelni, w tym studiów niestacjonarnych oraz absolwenci (wyłącznie wyjazd na praktykę) w ciągu 12 miesięcy od daty ukończenia studiów.

Studenci w trakcie pobytu za granicą nie mogą być urlopowani lub przebywać na urlopie dziekańskim

Na UTP pierwszeństwo do wyjazdu mają studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w żadnej z form mobilności w ramach programu Erasmus. Studenci, którzy uczestniczyli w programie mogą ponownie wyjechać, pod warunkiem, że:

- nie będzie chętnych na wyjazd osób, które wcześniej nie wyjeżdżały w ramach programu Erasmus,

- nie wykorzystali wcześniej całego „kapitału mobilności” jaki przypada na dany cykl studiów (uwzględnia się również wyjazdy bez grantu).

Do wyjazdów na praktyki uprawnieni są absolwenci, którzy złożą swoją kandydaturę na ostatnim roku studiów na uczelni macierzystej i wyjadą w ciągu 12 miesięcy od ukończenia studiów (tzw. „recent graduate”). Okres mobilności jako absolwenta wlicza się do „kapitału wyjazdowego” przypisanego do danego cyklu studiów. Wyjazdy absolwentów na UTP są możliwe w przypadku, gdy zostaną niewykorzystane przez studentów UTP środki przyznane przez Narodową Agencję.

 

Kiedy mogę wyjechać i na jak długo?

Minimalny okres pobytu za granicą nie może być krótszy niż 2 miesiące (60 dni) na praktyce i nie dłuższy niż 12 miesięcy w jednym cyklu studiów (łącznie z ewentualnym pobytem na studiach w ramach programu Erasmus+). Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych w jednym cyklu studiów.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ na praktykę wymaga podjęcia pracy w pełnym wymiarze godzin obowiązującym w kraju realizacji praktyki.

 

Czy na wyjazd otrzymam dofinansowanie i w jakiej wysokości?

Studenci wyjeżdżający na praktyki otrzymują stypendium na pokrycie różnicy kosztów utrzymania w kraju i za granicą. Pozostałe koszty studenci winni pokryć ze środków własnych, wykorzystując na ten cel również stypendia krajowe (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

Zasady rozdziału stypendium (wysokość i formy płatności) ustalane są na każdy rok akademicki w zależności od przyznanych środków z Komisji Europejskiej oraz zaleceń Narodowej Agencji Programu Erasmus+

W całym kraju obowiązują jednakowe stawki na wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+. Na wyjazdy na praktyki w roku akademickim 2018/2019 studenci otrzymają:

Kraje należące do danej grupy

Kwota (€/miesiąc)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

600

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

550

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM, Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

500

 

Studentom, którzy nabyli prawo do krajowych stypendiów i pożyczek, prawa te nie będą odbierane i powinni oni otrzymywać je regularnie w pełnym wymiarze w okresie odbywania studiów za granicą.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie mogą otrzymywać żadnych innych stypendiów czy subwencji w ramach innych programów lub inicjatyw Unii Europejskiej w trakcie trwania tej umowy.

Osoby niepełnosprawne z udokumentowanym stopniem niepełnosprawności mogą ubiegać się o dodatkowe fundusze pochodzące ze specjalnego funduszu przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych. Zasady wnioskowania o dodatkowe fundusze z tytułu niepełnosprawności wraz z formularzem wniosku są dostępne na stronie internetowej www.erasmusplus.org.pl.

 

Przed wyjazdem student podpisuje umowę z UTP, która określa warunki pobytu za granicą. Umowa określa wysokość stypendium i sposób przekazywania środków.

Subwencja wypłacana jest w dwóch ratach w taki sposób, że pierwsza rata przelewana jest na konto studenta przed wyjazdem, natomiast ostatnia po powrocie, po złożeniu wszystkich wymaganych umową dokumentów, tj. wykazu zaliczeń, zaświadczenia o długości pobytu oraz sprawozdania.

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia, przy czym miesiąc liczy zawsze 30 dni.

 

Gdzie mogę odbyć praktyki w ramach programu Erasmus+?

Na praktykę studenci mogą wyjechać do zagranicznego przedsiębiorstwa, organizacji lub instytucji zagranicznej, które zgodziły się przyjąć studenta na praktykę w ramach Erasmusa w oparciu o podpisane letter of intent między uczelnią wysyłającą i firmą przyjmującą studenta na praktykę.

Kraje uczestniczące w programie Erasmus+:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej,
 • 3 kraje Europejskiego Obszaru Gospodarczego (Islandia, Lichtenstein, Norwegia),
 • Była Jugosławiańska Republika Macedonii (FYROM)
 • Turcja

 

Praktyki nie mogą być realizowane w instytucjach Unii Europejskiej, instytucjach zarządzających programami Unii Europejskich oraz placówkach dyplomatycznych ojczystego kraju studenta.

Stypendium przyznaje się wyłącznie w celu odbycia praktyki związanej z kierunkiem kształcenia. Praktyka może być obowiązkowa lub nieobowiązkowa (z punktu widzenia programu kształcenia), ale zawsze musi gwarantować możliwość nabycia kompetencji związanych z kierunkiem kształcenia w uczelni macierzystej.

Oferty praktyk można znaleźć w Aktualnościach, na stronie Narodowej Agencji oraz w bazie uczelnianej.

 

Jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjechać na praktykę?

Kryteria kwalifikacji:

 • Ocena dotychczasowych wyników w nauce,
 • Ocena znajomości języka obcego, potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem wydawanym przez Studium Języków Obcych UTP lub innym wydawanym przez upoważnione instytucje przeprowadzające egzaminy państwowe,
 • Motywacja studenta do wyjazdu wynikająca z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej.

 

Studenci zgłaszają chęć wyjazdu na piśmie, w formie wniosku dostępnego na stronie internetowej, do odpowiedniego koordynatora wydziałowego. Obowiązuje otwarty tryb naboru, do momentu wyczerpania środków, a rekrutacja ma charakter ciągły, niezależnie od zakończenia semestru/roku akademickiego.

Ze względu na ograniczoną pulę środków z FRSE, finansowane będą praktyki trwające od 2 do 3 miesięcy, jednak w przypadku gdy nie wszystkie środki zostaną wykorzystane, uczelnia może opłacić dłuższy pobyt.

Dla studentów pierwszego roku, chcących wyjechać na kolejnym roku studiów, ustalane są corocznie terminy testów językowych przeprowadzanych Studium Języków Obcych oraz podane do wiadomości studentom.

 

Co zrobić przed wyjazdem? – krok po kroku

 • Studenci nawiązują kontakt z wybraną instytucją przyjmującą (zaleca się wysłanie CV oraz listu motywacyjnego). Może być to przedsiębiorstwo lub uczelnia zagraniczna. Jeśli dana instytucja wyrazi chęć przyjęcia studenta na praktykę – przesyła do koordynatora uczelnianego UTP Letter of Intent (List intencyjny).
 • Przed wyjazdem studenci zobowiązani są do zaproponowania programu praktyk, jaki chcieliby realizować za granicą. Koordynator wydziałowy wraz z kandydatem oraz instytucją przyjmującą ustalają program praktyki (Learning Agreement for Traineeship).
 • Kandydat do wyjazdu na praktykę zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:
 • Wniosek na wyjazd
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO,
 • Zgodę na indywidualną organizację studiów w okresie przebywania na praktyce,
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu z budżetu uczelni.

Formularze potwierdzone przez koordynatora wydziałowego i/lub prodziekana, studenci – kandydaci składają do koordynatora uczelnianego oraz kopię do właściwego dziekanatu.

 • Z każdym studentem wyjeżdżającym na praktykę podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych – EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 • EKUZ, upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie.
 • Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmusa, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.
 • Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC, które ubezpieczają od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)

 

W trakcie pobytu za granicą:

Wszelkie zmiany do ustalonego przed wyjazdem programu praktyki muszą być zgłoszone do koordynatora uczelnianego w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego koordynatora wydziałowego lub prodziekana ds. dydaktycznych w terminie nie później niż do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia praktyki. Do zgłoszenia zmian w programie służy formularz Learning Agreement for Traineeship część During the mobility.

 

W jaki sposób rozliczyć się z wyjazdu?

Po powrocie z zagranicy, studenci składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego oraz w dziekanacie swego wydziału dokument potwierdzający odbycie praktyki („Traineeship Certificate”, który stanowi część Learning Agreement for Traineeships i musi zostać wypełniony po zakończeniu praktyki i podpisany przez instytucję przyjmującą).

Studenci zobowiązani są również do złożenia dokumentu poświadczającego dokładny okres pobytu na praktyce otrzymanego z uczelni/ z firmy przyjmującej, jeśli pobyt nie został wykazany na Traineeship Certificate. Dokument ten, który określa rzeczywisty czas pobytu studenta za granicą jest podstawą do rozliczenia finansowego studenta z wyjazdu. Okres pobytu oblicza się z dokładnością do 1 dnia (1 miesiąc = 30 dni).

Jeśli okres ten pokrywa się z planowanym okresem zapisanym w umowie uczelnia-student, wysokość stypendium nie ulega zmniejszeniu.

Jeśli rzeczywisty okres pobytu jest krótszy niż zapisany w umowie, niezbędne jest proporcjonalne zmniejszenie kwoty stypendium.

Jeśli rzeczywisty okres pobytu jest dłuższy niż zapisany w umowie, uczelnia nie ma obowiązku zwiększenia stypendium, chyba że dysponuje niewykorzystaną kwotą na dany rok akademicki.

Studenci zobowiązani są złożyć sprawozdanie z pobytu za granicą w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzymają w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, student otrzyma ostatnią transzę stypendium.

 

Czy praktyka zagraniczna zostanie uznana przez uczelnię?

Uczelnia macierzysta gwarantuje pełne uznanie okresu praktyk zrealizowanych w instytucjach przyjmujących wszystkim studentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+, którzy zrealizowali ustalony program praktyk, i uznanie go za równoważny z okresem w uczelni macierzystej. Jeżeli praktyka nie jest integralną częścią studiów w uczelni macierzystej, uczelnia powinna odnotować fakt jej realizacji w suplemencie do dyplomu.

Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone w regulaminie studiów lub innych regulacjach uczelnianych, które powinny uwzględniać zasady opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Po otrzymaniu zaliczenia semestru zrealizowanego za granicą student ma prawo ubiegać się o wszelkie dostępne mu krajowe stypendia wg zasad określonych przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

 

Firma zaoferowała mi przedłużenie praktyki, czy będę mógł/mogła zostać dłużej w ramach programu Erasmus+ ?

Student przebywający za granicą może ubiegać się o przedłużenie pobytu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich właściwego wydziału. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Jeżeli w danym roku akademickim uczelnia będzie posiadała niewykorzystane środki finansowe, istnieje również możliwość otrzymania stypendium na czas kontynuacji nauki.

W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu, stosowane są zasady określone w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem przed wyjazdem na studia.

 

Czy istnieje możliwość dofinansowania wyjazdu z innego źródła?

Studenci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu od prorektora ds. współpracy międzynarodowej, po przedłożeniu „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu nas studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+” do koordynatora uczelnianego, po wcześniejszej akceptacji koordynatora wydziałowego.

Stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

Dofinansowanie może zostać przyznane studentom zakwalifikowanym do udziału w programie i wypłacane jest jednorazowo na cały wyjazd. Kwota ustalana jest na dany rok akademicki w oparciu o liczbę wyjeżdżających studentów oraz o pulę pieniędzy, jaką dysponuje prorektor na dany rok.

Rozliczenie z przyznanego dofinansowania jest identyczne jak w przypadku rozliczenia ze stypendium Erasmusa, warunki określa umowa.

 

Pozostałe przydatne informacje

Wyjazd bez grantu

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium).

Znajomość języka obcego

Studenci zamierzający ubiegać się o wyjazd zagraniczny muszą wykazać się znajomością języka obcego w stopniu dobrym, potwierdzoną zaświadczeniem. Stosowne zaświadczenie wydawane jest przez Studium Języków Obcych UTP, na podstawie wyników uzyskanych podczas lektoratu. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy nie zrealizowali w czasie studiów języka obcego, chcąc wyjechać w następnym roku studiów na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do zdania egzaminu organizowanego corocznie przez SJO.

Test ten składa się z czterech części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, użycie języka, prezentacja-wypowiedź. Z całości testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Od 60 punktów test jest zaliczony na ocenę dostateczną. W sekretariacie SJO i u osób egzaminujących można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu egzaminowania.

Studenci, którzy posiadają certyfikaty językowe z egzaminów państwowych nie muszą zdawać testów organizowanych przez SJO.

Przygotowanie językowe

Studenci zakwalifikowani na wyjazd do uczelni partnerskich zobowiązani są do zaliczenia testu językowego on-line przed wyjazdem oraz po powrocie. Wynik testu nie wypływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu, służy jedynie ocenie zmiany kompetencji językowych podczas wyjazdu.

Legalizacja pobytu

Wyjazd na studia do krajów Unii Europejskiej nie wymaga posiadania wizy. Jednak studenci przyjeżdżający do instytucji partnerskich czasami muszą zarejestrować się w tamtejszym urzędzie imigracyjnym lub w prefekturze policji. Wszelką pomoc z tym związaną otrzymują studenci po przyjeździe do instytucji partnerskiej.

Informacje dodatkowe

Należy mieć ze sobą numery telefonów kontaktowych osób z naszej uczelni. W razie problemów mogą się przydać.

Zakwaterowanie

Sprawy zakwaterowania załatwiają bezpośrednio studenci (w przypadku odbywania praktyki na uczelni zagranicznej - na podstawie przysłanych przez uczelnię formularzy).

Zdarza się, że należy zabrać ze sobą pewne przedmioty użytkowe, takie jak pościel, sztućce lub inne.

     

 

Podstawy prawne

 

1. Zasady wyjazdów studentów w ramach Erasmus Plus - uchwała 5/368

 

2. Zasady przyznawania dodatkowych stypendiów - zarządzenie Z/67/2013/2014