Program Erasmus+ daje możliwość wyjazdów nauczycielom akademickim (w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych) oraz pracownikom administracyjnym (w celach szkoleniowych).

 

Wyjazdy w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w zagranicznych uczelniach

Z wyjazdów tego typu mogą korzystać nauczyciele akademiccy oraz specjaliści z przedsiębiorstw. Prowadzone przez nich zajęcia muszą być zawsze integralną częścią aktualnego programu nauczania goszczącej uczelni.
Nauczyciele akademiccy mogą wyjeżdżać do zagranicznych szkół wyższych, z którymi ich macierzyste uczelnie (wydziały) podpisały umowy międzyinstytucjonalne. Uczelnia wysyłająca i przyjmująca muszą posiadać Kartę Erasmusa dla Szkolnictwa Wyższego, a także zatwierdzić indywidualny plan pracy/szkolenia pracownika.
Specjaliści z przedsiębiorstw, instytucji lub organizacji mogą – na zaproszenie uczelni – prowadzić zajęcia dla studentów. Polskie uczelnie mogą zapraszać specjalistów z przedsiębiorstw zagranicznych, a pracownicy polskich firm mogą prowadzić cykle zajęć na uczelniach w innych krajach uczestniczących w programie.

 

Maksymalne stawki dofinansowania dla pracowników

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

110

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

100

 

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

 

Wyjazd krok po kroku 

Nauczyciele akademiccy, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych powinni podjąć następujące kroki:

  1. Wybrać Uczelnię partnerska z listy uczelni z którymi UTP i konkretny wydział mają podpisaną umowę.
  2. Przygotować dokument Staff Mobility for Teaching Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej w celu uzyskania akceptacji.
  3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej za pośrednictwem Koordynatora Wydziałowego w wyznaczonym terminie ( informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową).
  4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, w celu organizacji wyjazdu należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu ustalenia dalszych etapów działań.

 

Formularze do pobrania

 

Wyjazdy pracowników uczelni w celach szkoleniowych

Pracownicy szkół wyższych mogą również wyjeżdżać do instytucji zagranicznych, np. przedsiębiorstw, organizacji, instytucji edukacyjnych, w tym uczelni, w celu doskonalenia umiejętności i kwalifikacji potrzebnych w pracy, wymiany doświadczeń, poszerzania wiedzy w danej dziedzinie (udział w szkoleniu, seminarium, warsztatach z elementami szkolenia, wizyta typu work shadowing itp.). Wyjazdy trwają od dwóch dni do dwóch miesięcy.

 

Maksymalne stawki dofinansowania dla pracowników

Kraje należące do danej grupy

Dzienna wartość stypendium w euro przy wyjazdach trwających do 14 dni

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania 

130

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy Portugalia, Włochy

110

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (była Republika Jugosławii Macedonia), Litwa, Łotwa, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

100

 

Limity na koszty podróży określa kalkulator odległości.

 

Krok po kroku:

 

Pracownicy administracyjni, którzy są zainteresowani wyjazdem w celu szkoleniowym powinni podjąć następujące kroki:

  1. Wybrać Uczelnię partnerską z listy uczelni, z którymi UTP maja podpisaną umowę bilateralną lub przedsiębiorstwo, z którego trzeba uzyskać list intencyjny.
  2. Przygotować dokument Staff Mobility for Training Mobility Agreement i wysłać go do wybranej uczelni partnerskiej lub przedsiębiorstwa, w celu uzyskania akceptacji.
  3. Zaakceptowany przez stronę przyjmującą dokument należy przekazać do Działu Współpracy Międzynarodowej (informacja o terminie składania wniosków jest corocznie rozsyłana do wszystkich pracowników drogą mailową).
  4. Po ogłoszeniu wyników rekrutacji, należy zgłosić się do Działu Współpracy Międzynarodowej w celu organizacji wyjazdu i ustalenia dalszych etapów działań.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

 

Formularze do pobrania

 

Podstawy prawne

1. Zasady wyjazdów pracowników w ramach Erasmus+ - zarządzanie nr Z.74.2018.2019 z dnia 26.06.2019