WYJAZDY STUDENTÓW NA STUDIA W RAMACH PROGRAMU ERASMUS+

 

Procedura kwalifikacji kandydatów do wyjazdu na studia zagraniczne lub praktyki określona jest w zasadach wymiany studenckiej i odbywa się na poziomie wydziałów. Wszyscy koordynatorzy posiadają wykaz obowiązujących umów międzyinstytucjonalnych, umowy znajdują się również w zakładce: UMOWY BILATERALNE.

W programie Erasmus+ ten sam student otrzymuje możliwość wyjazdu trwającego nie dłużej niż 12 miesięcy na każdym stopniu studiów, co stanowi jego „kapitał mobilności”.

Wszelkie formalności administracyjne związane z wyjazdem studenci załatwiają w Dziale Współpracy Międzynarodowej, u koordynatora uczelnianego programu Erasmus+ (mgr Małgorzata Jaroszewska). Osobą do kontaktu ze studentami w Dziale Współpracy Międzynarodowej jest mgr inż. Katarzyna Zadworna.

Wszelkie informacje oraz dokumenty dotyczące programu Erasmus+ znajdują się w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.

 

ZASADY WYJAZDÓW ROK AKADEMICKI 2018/19

 

REKRUTACJA NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2019/2020

Istotne informacje dotyczące rekrutacji na studia:

 • Studenci zgłaszają chęć wyjazdu na piśmie, w formie wniosku dostępnego na stronie internetowej (Wniosek na wyjazd), do odpowiedniego koordynatora wydziałowego wraz z certyfikatem/zaświadczeniem z SJO potwierdzającym znajomość języka obcego.
 • Zapisy na wyjazd w następnym roku akademickim odbywają się do 30.04.2019 r. Dopuszcza się ewentualnie dodatkowy nabór na studia w semestrze wiosennym, w przypadku posiadania wolnych miejsc (do 30.10.2019 r.).
 • W przypadku rezygnacji kandydatów znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu, w ich miejsce wchodzą kolejno osoby z listy rezerwowej.
 • Jeden student może wyjechać do uczelni zagranicznej na jeden semestr. Student przebywający za granicą może ubiegać się o przedłużenie pobytu w uzasadnionych przypadkach i za zgodą prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich właściwego wydziału. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Jeżeli uczelnia będzie posiadała niewykorzystane środki finansowe, istnieje również możliwość otrzymania stypendium na czas kontynuacji nauki.
 • Po zakwalifikowaniu studenta na wyjazd na studia, Dział Współpracy Międzynarodowej wysyła nominację do uczelni zagranicznej.
 • Studenci zakwalifikowani do wyjazdu zobowiązani są do przestrzegania terminów składania dokumentów wymaganych na wybranych przez nich uczelniach zagranicznych. Każdy student przygotowuje dokumenty, które należy wysłać do uczelni partnerskiej, a kopie dostarcza do Działu Współpracy Międzynarodowej i odpowiedniego dziekanatu.

 

Aplikacja – krok po kroku:

Kandydat do wyjazdu na studia zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:

 • Wniosek na wyjazd – do 30.04.2019
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO – do 30.04.2019
 • “Application form” uczelni przyjmującej wraz ze zdjęciem osoby aplikującej/ formularze online dostępne na stronach internetowych uczelni partnerskich
 • “Transcript of records” jeśli jest wymagany przez uczelnię przyjmującą (USOS)
 • “Learning agreement for studies” podpisany przez studenta i koordynatora wydziałowego
 • Zgodę dziekana na wyjazd i indywidualną organizację studiów w okresie studiowania za granicą
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu z budżetu uczelni

Formularze potwierdzone przez koordynatora wydziałowego i/lub prodziekana, studenci – kandydaci składają do koordynatora uczelnianego oraz kopię do właściwego dziekanatu.

 • Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UTP, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+, przewidujące wymianę studentów. Uczelnie zagraniczne mają swoje formularze aplikacyjne dla studentów przyjeżdżających do nich na studia, które dostępne są na stronach internetowych uczelni partnerskich. Należy zwrócić uwagę na terminy składania aplikacji, gdyż różnią się one u poszczególnych partnerów.
 • Propozycję programu studiów zawartą w „Learning Agreement for Studies– LA studenci przedstawiają koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje propozycję i podpisuje ostateczną wersję. Oferta programowa dostępna jest na stronach internetowych uczelni partnerskich. Program studiów zagranicznych ustala się uwzględniając aktualny plan studiów i ramowy program nauczania w UTP, obowiązujący studentów – kandydatów do wyjazdu. W przypadku, gdy nie da się uniknąć różnic programowych, muszą być one określone przed wyjazdem studentów, a uczelnia macierzysta i student powinien uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie. Instrukcja przygotowywania „Learning Agreement for studies” znajduje się także w zakładce DOKUMENTY DO POBRANIA.
 • Koordynator uczelniany wysyła dokumenty studentów – kandydatów na wyjazd do instytucji zagranicznych.
 • Po zaakceptowaniu przez partnera zagranicznego studentów, których dokumenty aplikacyjne zostały przyjęte, uczelnia partnerska przesyła dokument potwierdzający oraz informacje praktyczne określające dalszą procedurę postępowania. Kserokopię dokumentów należy przedłożyć u koordynatora uczelnianego.
 • Z każdym studentem wyjeżdżającym na studia podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej
  na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych – EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 • EKUZ upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie.
 • Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC wraz z pakietem ubezpieczeń od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmusa, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.

 

Dofinansowanie wyjazdu na studia

Studenci wyjeżdżający na studia otrzymują stypendium, które ma charakter uzupełniający – jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Pozostałe koszty studenci winni pokryć ze środków własnych, wykorzystując na ten cel również stypendia krajowe.

Zasady rozdziału stypendium (wysokość i formy płatności) ustalane są na każdy rok akademicki w zależności od przyznanych środków z Komisji Europejskiej oraz zaleceń Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

 

 

Stawki miesięcznych stypendiów na wyjazdy na studia w roku 2019/2020 z budżetu Erasmus+:

 

Kraje należące do danej grupy

Kwota (€/miesiąc)

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

500

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

450

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, FYROM, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

400

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/miesięcznie z funduszy programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ nie ulegają zmianie.

Studenci posiadający w momencie rekrutacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2019/2020 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
PO WER dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub praktykę z prawem do "dodatku socjalnego"

w złotych

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 995

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Malta, Niemcy, Portugalia, Włochy

2 781

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Macedonia Północna), Litwa, Łotwa, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Turcja, Węgry

2 567

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
PO WER dla studenta niepełnosprawnego wyjeżdżającego na studia

w złotych

Grupa 1 – Dania, Finlandia, Irlandia, Islandia, Lichtenstein, Luksemburg, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania

2 139

Grupa 2 – Austria, Belgia, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Matla, Niemcy, Portugalia, Włochy

1 925

Grupa 3 – Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Estonia, FYROM (Macedonia Północna), Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Węgry, Turcja

1 711

+ dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

 

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.

 


 

REKRUTACJA NA STUDIA - Ogólne informacje

 

Kryteria kwalifikacji - wymagania stawiane kandydatom:


Na wyjazdy na studia mogą być kwalifikowani tylko i wyłącznie studenci, którzy:

 • są zarejestrowani na studiach pierwszego, drugiego lub trzeciego stopnia (studia stacjonarne i niestacjonarne),
 • w momencie wyjazdu będą studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
 • nie wykorzystali jeszcze „kapitału mobilności” na stopniu studiów, na którym miałby się odbyć wyjazd.

 

Przy wyborze kandydatów do wyjazdu pod uwagę będą brane:

 • ocena dotychczasowych wyników w nauce,
 • ocena znajomości języka obcego, potwierdzona certyfikatem/zaświadczeniem wydawanym przez Studium Języków Obcych UTP lub innym wydawanym przez upoważnione instytucje przeprowadzające egzaminy państwowe,
 • motywacja studenta do wyjazdu, wynikająca z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej,
 • wcześniejszy udział w programie Erasmus

Studenci zgłaszają chęć wyjazdu na piśmie, w formie wniosku dostępnego na stronie internetowej, do odpowiedniego koordynatora wydziałowego. Zapisy na wyjazd w następnym roku akademickim odbywają się do 30. kwietnia bieżącego roku akademickiego. Dopuszcza się ewentualnie dodatkowy nabór na studia w semestrze wiosennym, w przypadku posiadania wolnych miejsc.

Koordynator wydziałowy dokonuje kwalifikacji w porozumieniu z prodziekanem ds. dydaktycznych i studenckich oraz z osobami odpowiedzialnymi za realizację praktyk na wydziale i sporządza listę kandydatów do wyjazdu wraz z listą rezerwową, w formie protokołu, którą przekazuje do koordynatora uczelnianego.

W przypadku rezygnacji kandydatów znajdujących się na liście osób zakwalifikowanych do wyjazdu w ich miejsce wchodzą kolejno osoby z listy rezerwowej.

Studenci którzy nie zakwalifikowali się do wyjazdu na studia, mogą złożyć pisemne odwołanie do koordynatora uczelnianego, w terminie do jednego miesiąca od zakończenia kwalifikacji. Po rozpatrzeniu odwołania studenci zostaną pisemnie poinformowani o decyzji.

Dla studentów pierwszego roku, chcących wyjechać na kolejnym roku studiów, ustalane są corocznie terminy testów językowych przeprowadzanych Studium Języków Obcych oraz podane do wiadomości studentom.

Studenci w trakcie pobytu za granicą nie mogą być urlopowani lub przebywać na urlopie dziekańskim

Na UTP pierwszeństwo do wyjazdu mają studenci, którzy wcześniej nie uczestniczyli w żadnej z form mobilności w ramach programu Erasmus. Studenci, którzy uczestniczyli w programie mogą ponownie wyjechać, pod warunkiem że:

- nie będzie chętnych na wyjazd osób, które wcześniej nie wyjeżdżały w ramach programu Erasmus,

- nie wykorzystali wcześniej całego „kapitału mobilności” jaki przypada na dany cykl studiów (uwzględnia się również wyjazdy bez grantu).

Pobyt studenta w instytucji przyjmującej musi być rozpoczęty i zakończony w okresie pomiędzy 1. czerwca bieżącego roku a 30. września roku następnego danego roku akademickiego.

Minimalny okres pobytu za granicą nie może być krótszy niż 3 miesiące na studiach nie dłuższy niż 12 miesięcy (włączając okres praktyki będącej integralną częścią studiów) w jednym cyklu studiów.

Minimalny okres pobytu w uczelni partnerskiej odnosi się tylko do okresu studiowania i nie zawiera czasu ewentualnego przygotowania językowego. Łączny pobyt studenta w kraju docelowym nie może przekroczyć 12 miesięcy (z uwzględnieniem ewentualnego przygotowania językowego oraz sesji egzaminacyjnych) w jednym cyklu studiów.

Wyjazd stypendialny w programie Erasmus+ wymaga podjęcia w uczelni przyjmującej studiów stacjonarnych (full time).

 

Dofinansowanie wyjazdu na studia

Studenci wyjeżdżający na studia otrzymują stypendium, które ma charakter uzupełniający – jest przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą). Pozostałe koszty studenci winni pokryć ze środków własnych, wykorzystując na ten cel również stypendia krajowe.

Zasady rozdziału stypendium (wysokość i formy płatności) ustalane są na każdy rok akademicki w zależności od przyznanych środków z Komisji Europejskiej oraz zaleceń Narodowej Agencji Programu Erasmus+. 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali dodatkowo 200 EUR/miesięcznie z funduszy programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ nie ulegają zmianie.

Osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

Studentom, którzy nabyli prawo do krajowych stypendiów i pożyczek, prawa te nie będą odbierane i powinni oni otrzymywać je regularnie w pełnym wymiarze w okresie odbywania studiów za granicą.

Studenci wyjeżdżający w ramach programu Erasmus nie mogą otrzymywać żadnych innych stypendiów czy subwencji w ramach innych programów lub inicjatyw Unii Europejskiej w trakcie trwania tej umowy.

Przed wyjazdem student podpisuje umowę z UTP, która określa warunki pobytu za granicą. Umowa określa wysokość stypendium i sposób przekazywania środków.

Subwencja wypłacana jest w dwóch ratach w taki sposób, że pierwsza rata przelewana jest na konto studenta przed wyjazdem, natomiast ostatnia po powrocie, po złożeniu wszystkich wymaganych umową dokumentów, tj. wykazu zaliczeń, zaświadczenia o długości pobytu oraz sprawozdania.

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta za granicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia, przy czym miesiąc liczy zawsze 30 dni.


Aplikacja – krok po kroku:

Kandydat do wyjazdu na studia zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia następujących formularzy:

 • Wniosek na wyjazd
 • Certyfikat znajomości języka obcego lub zaświadczenie z SJO
 • “Application form” uczelni przyjmującej wraz ze zdjęciem osoby aplikującej,
 • “Learning agreement for studies” podpisany przez koordynatora wydziałowego,
 • “Transcript of records” jeśli wymagany jest przez uczelnię przyjmującą,
 • Zgodę dziekana na wyjazd i indywidualną organizację studiów w okresie studiowania za granicą,
 • Wniosek o dofinansowanie wyjazdu z budżetu uczelni.

Formularze potwierdzone przez koordynatora wydziałowego i/lub prodziekana, studenci – kandydaci składają do koordynatora uczelnianego oraz kopię do właściwego dziekanatu.

 • Na studia można wyjechać jedynie do tych uczelni, z którymi UTP, a dokładniej konkretny wydział/kierunek podpisał umowy o współpracy w ramach programu Erasmus+, przewidujące wymianę studentów. Uczelnie zagraniczne mają swoje formularze aplikacyjne dla studentów przyjeżdżających do nich na studia, które dostępne są na stronach internetowych uczelni partnerskich. Należy zwrócić uwagę na terminy składania aplikacji, gdyż różnią się one u poszczególnych partnerów.
 • Propozycję programu studiów zawartą w „Learning Agreement for Studies– LA studenci przedstawiają koordynatorowi wydziałowemu, który weryfikuje propozycję i podpisuje ostateczną wersję. Oferta programowa dostępna jest na stronach internetowych uczelni partnerskich. Program studiów zagranicznych ustala się uwzględniając aktualny plan studiów i ramowy program nauczania w UTP, obowiązujący studentów – kandydatów do wyjazdu. W przypadku, gdy nie da się uniknąć różnic programowych, muszą być one określone przed wyjazdem studentów, a uczelnia macierzysta i student powinien uzgodnić termin i sposób ich uzupełnienia na piśmie.
 • Koordynator uczelniany wysyła dokumenty studentów – kandydatów na wyjazd do instytucji zagranicznych.
 • Po zaakceptowaniu przez partnera zagranicznego studentów, których dokumenty aplikacyjne zostały przyjęte, uczelnia partnerska przesyła dokument potwierdzający oraz informacje praktyczne określające dalszą procedurę postępowania. Kserokopię dokumentów należy przedłożyć u koordynatora uczelnianego.
 • Z każdym studentem wyjeżdżającym na studia podpisywana jest umowa, która określa warunki administracyjno-prawne i finansowe związane z pobytem za granicą. Umowa zobowiązuje także studenta do posiadania dokumentu uprawniającego do korzystania z opieki zdrowotnej na terytorium UE (Europejska Karta Ubezpieczeń Zdrowotnych – EKUZ) oraz obowiązkowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i odpowiedzialności cywilnej.
 • EKUZ, upoważnia do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej, wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie z uczelni macierzystej, potwierdzające oddelegowanie studenta na studia za granicą w określonym czasie.
 • Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie
  w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC, które ubezpieczają od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i odpowiedzialności cywilnej (OC)
 • Studenci wyjeżdżający w programie Erasmus otrzymują Kartę Studenta Erasmusa, która określa wszystkie prawa i obowiązki studenta i jest integralną częścią umowy podpisywanej przez studenta przed wyjazdem z uczelnią macierzystą.

 

W trakcie pobytu za granicą:

Po rozpoczęciu studiów w instytucji zagranicznej, studenci zobowiązani są do przesłania zawiadomienia o rozpoczęciu nauki w formie e-maila do koordynatora uczelnianego oraz do odpowiedniego koordynatora wydziałowego, w ciągu 14 dni.

Wszelkie zmiany do ustalonego przed wyjazdem programu studiów muszą być zgłoszone do koordynatora uczelnianego w formie pisemnej i zaakceptowane przez odpowiedniego koordynatora wydziałowego lub prodziekana ds. dydaktycznych w terminie nie później niż do 1 miesiąca od daty rozpoczęcia studiów w uczelni zagranicznej.

 

Po powrocie do uczelni macierzystej:

Po powrocie z zagranicy, studenci obowiązkowo składają w Dziale Współpracy Międzynarodowej u koordynatora uczelnianego oraz w dziekanacie swego wydziału dokument stwierdzający stan uzyskanych zaliczeń i egzaminów („Transcript of Records” lub „Recognition Outcomes”, który stanowi część Learning Agreement for Studies i musi zostać wypełniona po zakończeniu studiów i podpisana przez uczelnię przyjmującą) wraz z informacją o liczbie uzyskanych punktów kredytowych ECTS.

Studenci zobowiązani są również do złożenia dokumentu poświadczającego dokładny okres pobytu na studiach otrzymanego z uczelni, jeśli pobyt nie został wykazany na Transcript of Records. Dokument ten, który określa rzeczywisty czas pobytu studenta za granicą jest podstawą do rozliczenia studenta z wyjazdu. Okres pobytu oblicza się z dokładnością do 1 dnia (miesiąc = 30 dni).

Jeśli okres ten pokrywa się z planowanym okresem zapisanym w umowie uczelnia-student, wysokość stypendium nie ulega zmniejszeniu.

Jeśli rzeczywisty okres pobytu jest krótszy niż zapisany w umowie, niezbędne jest proporcjonalne zmniejszenie kwoty stypendium.

Jeśli rzeczywisty okres pobytu jest dłuższy niż zapisany w umowie, uczelnia nie ma obowiązku zwiększenia stypendium, chyba że dysponuje niewykorzystaną kwotą na dany rok akademicki.

Studenci zobowiązani są złożyć sprawozdanie z pobytu za granicą w wersji on-line wg instrukcji, którą otrzymają w wiadomości e-mail, wygenerowanej przez narzędzie raportowania Komisji Europejskiej.

Po spełnieniu wszystkich powyższych warunków, student otrzyma ostatnią transzę stypendium.

 

Uznanie pobytu na studiach w uczelni zagranicznej przez uczelnię macierzystą

Uczelnia macierzysta gwarantuje pełne uznanie okresu studiów zagranicznych zrealizowanych w instytucjach przyjmujących wszystkim studentom wyjeżdżającym w ramach programu Erasmus+, którzy zrealizowali ustalony program studiów, i uznanie go za równoważny z okresem studiów w uczelni macierzystej.

Na podstawie „Transcript of Records” przywiezionego z uczelni zagranicznej, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich ustala zaliczenie lub nie zaliczenie danego semestru:

 • w przypadku zgodności zaliczeń i egzaminów z ustaleniami przyjętymi przed wyjazdem na studia (wraz
  z późniejszymi zaakceptowanymi zmianami), zostają one przepisane w sposób administracyjny do indeksu i całej dokumentacji obowiązkowej do przechowywania w teczce osobowej studenta, a okres studiów w uczelni przyjmującej uznany za równoważny z odpowiednim okresem w uczelni macierzystej.
 • w razie wystąpienia różnic lub braku wszystkich zaliczeń czy egzaminów w stosunku do decyzji podjętej przed wyjazdem na studia (wraz z późniejszymi zmianami) prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich podejmuje nową decyzję zgodną z regulaminem studiów w UTP, ustalając nowe warunki i terminy ewentualnego uzupełnienia powstałych zaległości z danego semestru lub o skierowaniu na powtarzanie semestru. W takiej sytuacji studenci będą zobowiązani do zwrotu części lub całości stypendium.

Do uznania osiągnięć studenta w zagranicznej uczelni partnerskiej będą stosowane procedury określone
w regulaminie studiów lub innych regulacjach uczelnianych, które powinny uwzględniać zasady opracowane dla Europejskiego Systemu Transferu i Akumulacji Punktów (ECTS).

Po otrzymaniu zaliczenia semestru zrealizowanego za granicą student ma prawo ubiegać się o wszelkie dostępne mu krajowe stypendia wg zasad określonych przez prorektora ds. dydaktycznych i studenckich.

 

Przedłużenie pobytu na uczelni partnerskiej na kolejny semestr

Student przebywający za granicą może ubiegać się o przedłużenie pobytu w uzasadnionych przypadkach
i za zgodą prodziekana ds. dydaktycznych i studenckich właściwego wydziału. Decyzja taka powinna być podjęta przed upływem pierwotnie planowanego okresu pobytu. Jeżeli w danym roku akademickim uczelnia będzie posiadała niewykorzystane środki finansowe, istnieje również możliwość otrzymania stypendium na czas kontynuacji nauki.

W przypadku kontynuacji studiów student zobowiązany jest przedłożyć prodziekanowi ds. dydaktycznych
i studenckich (poprzez koordynatora uczelnianego) wykaz zaliczonych przedmiotów w semestrze poprzedzającym przedłużenie („Transcript of records”) oraz przesłać do akceptacji dokument „Learning Agreement for Studies” na kolejny okres studiowania, jak również prośbę o wydanie decyzji o indywidualnej organizacji studiów w przedłużonym okresie studiowania. Konieczne jest posiadanie również dokumentu potwierdzającego zgodę uczelni partnerskiej na przedłużenie pobytu.

Przedłużenie okresu studiów może również wynikać z połączenia okresu studiów z okresem praktyki, która jest integralną częścią programu nauczania w uczelni partnerskiej. Jest to możliwe jedynie w takim wypadku, kiedy praktyka będzie realizowana pod nadzorem tej samej uczelni przyjmującej, a okres praktyki będzie następował bezpośrednio po okresie studiów (lub odwrotnie: okres studiów bezpośrednio po okresie praktyki).

W przypadku rezygnacji w trakcie pobytu stosowane są zasady określone w umowie podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem przed wyjazdem na studia.

 

Dodatkowe dofinansowania wyjazdu

Studenci mogą otrzymać dodatkowe dofinansowanie do wyjazdu od prorektora ds. współpracy międzynarodowej, po przedłożeniu „Wniosku o dofinansowanie wyjazdu nas studia lub praktykę w ramach programu Erasmus+” do koordynatora uczelnianego, po wcześniejszej akceptacji koordynatora wydziałowego.

Stypendium zostanie przeznaczone na pokrycie dodatkowych kosztów związanych z wyjazdem i pobytem w uczelni/instytucji przyjmującej (koszty podróży, ubezpieczenia, przygotowania językowego, zwiększone koszty utrzymania za granicą).

Dofinansowanie może zostać przyznane studentom zakwalifikowanym do udziału w programie i wypłacane jest jednorazowo na cały wyjazd. Kwota ustalana jest na dany rok akademicki w oparciu o liczbę wyjeżdżających studentów oraz o pulę pieniędzy, jaką dysponuje prorektor na dany rok.

Rozliczenie z przyznanego dofinansowania jest identyczne jak w przypadku rozliczenia ze stypendium Erasmusa, które określa umowa.

 

Pozostałe przydatne informacje

Wyjazd bez grantu

Wszystkie zasady, z wyjątkiem tych, które odnoszą się do przyznanego stypendium, odnoszą się także do studenta, który spełniając wszystkie kryteria formalne i jakościowe, uczestniczy w wyjeździe, ale nie otrzymuje stypendium (student Erasmusa bez stypendium).

Znajomość języka obcego

Studenci zamierzający ubiegać się o wyjazd zagraniczny muszą wykazać się znajomością języka obcego w stopniu dobrym, potwierdzoną zaświadczeniem. Stosowne zaświadczenie wydawane jest przez Studium Języków Obcych UTP, na podstawie wyników uzyskanych podczas lektoratu. Studenci pierwszego roku studiów pierwszego stopnia, którzy nie zrealizowali w czasie studiów języka obcego, chcąc wyjechać w następnym roku studiów na studia bądź praktyki w ramach programu Erasmus+, zobowiązani są do zdania egzaminu organizowanego corocznie przez SJO.

Test ten składa się z czterech części: rozumienie tekstu pisanego, rozumienie ze słuchu, użycie języka, prezentacja-wypowiedź. Z całości testu można uzyskać maksymalnie 100 punktów. Od 60 punktów test jest zaliczony na ocenę dostateczną. W sekretariacie SJO i u osób egzaminujących można uzyskać szczegółowe informacje dotyczące sposobu egzaminowania.

Studenci, którzy posiadają certyfikaty językowe z egzaminów państwowych nie muszą zdawać testów organizowanych przez SJO.

Przygotowanie językowe

Studenci zakwalifikowani na wyjazd do uczelni partnerskich, w których językiem wykładowym jest język angielski, francuski, niemiecki, hiszpański lub włoski zobowiązani są do zaliczenia testu językowego on-line przed wyjazdem oraz po powrocie. Wynik testu nie wypływa na dopuszczenie studenta do wyjazdu, służy jedynie ocenie zmiany kompetencji językowych podczas wyjazdu.

Legalizacja pobytu

Wyjazd na studia do krajów Unii Europejskiej nie wymaga posiadania wizy. Jednak studenci przyjeżdżający
do instytucji partnerskich czasami muszą zarejestrować się w tamtejszym urzędzie imigracyjnym lub w prefekturze policji. Wszelką pomoc z tym związaną otrzymują studenci po przyjeździe do instytucji partnerskiej.

Informacje dodatkowe

Uczelnie przyjmujące nie pobierają żadnych opłat za studia (bezpośrednio lub pośrednio), takich jak czesne, wpisowe, opłata za egzamin, opłaty za korzystanie z laboratorium, biblioteki, itp. Pobieranie pewnych opłat (ubezpieczenie, członkostwo w organizacjach studenckich, korzystanie z kserokopiarki, itp.) jest dopuszczalne w tej samej wysokości i na takiej samej zasadzie, jaka obowiązuje studentów lokalnych.

Warto zabrać ze sobą kilka zdjęć. Mogą być potrzebne do wyrobienia legitymacji studenckiej w uczelni zagranicznej lub innych dokumentów.

Należy mieć ze sobą numery telefonów kontaktowych osób z naszej uczelni. W razie problemów mogą się przydać.

Zakwaterowanie

W zależności od uczelni, sprawy zakwaterowania załatwiają bezpośrednio studenci (na podstawie przysłanych przez uczelnię zagraniczną formularzy).

Niektóre uczelnie wymagają jednorazowego, bezzwrotnego depozytu, wpłacanego „z góry”. Zdarza się, że należy zabrać ze sobą pewne przedmioty użytkowe, takie jak pościel, sztućce lub inne.

O wszystkich tych wymaganiach student będzie poinformowany przed wyjazdem.

Ubezpieczenie

Studenci wyjeżdżający za granicę zobowiązani są do posiadania Europejskiej Karty Ubezpieczenia, upoważniającej do uzyskania wszelkiej pomocy medycznej w przypadku choroby w czasie pobytu w uczelni partnerskiej.

Karta wydawana jest w Oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia na indywidualny wniosek zainteresowanego.
Do wniosku należy dołączyć kserokopię zaświadczenia z uczelni przyjmującej, potwierdzającego przyjęcie studenta na studia lub praktykę w określonym czasie oraz potwierdzenie z uczelni macierzystej w formie umowy podpisanej pomiędzy uczelnią a studentem.

Zalecane jest wykupienie karty EURO 26, zapewniającej ubezpieczenie oraz zniżki studenckie w czasie całego pobytu za granicą lub legitymacji międzynarodowej ISIC, które ubezpieczają od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Przyjazd do uczelni zagranicznej

W większości przypadków uczelnie wyznaczają osoby, które odbierają nowego studenta z miejsca przybycia i pomagają dotrzeć do miejsca zakwaterowania. Osoby te pomagają również w załatwieniu wszelkich spraw organizacyjnych na początku pobytu.

Pomimo to warto jednak posiadać, na wszelki wypadek, nazwisko i numer telefonu osoby kontaktowej na uczelni zagranicznej.

Na początku studiów należy przysłać do koordynatora uczelnianego informację o rozpoczęciu studiów.

 

Podstawy prawne

1. Zasady wyjazdów studentów w ramach Erasmus+ - zarządzenie nr Z.74.2018.2019

2. Zasady przyznawania dodatkowych stypendiów - zarządzenie Z/67/2013/2014