Wyjazdy studentów w ramach programu Erasmus+

z budżetu Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój

 

Studenci w trudnej sytuacji materialnej (otrzymujący w momencie rekrutacji stypendium socjalne) będą otrzymywali na wyjazdy dodatkowo 200 EUR/miesięcznie z funduszy programu PO WER (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój). Stypendia z PO WER będą wypłacane wyłącznie w PLN na konta polskie złotówkowe. Pozostałe zasady dotyczące wyjazdu studenta w ramach programu Erasmus+ nie ulegają zmianie.

Studenci posiadający w momencie rekrutacji orzeczenie o stopniu niepełnosprawności będą mogły ubiegać się o dodatkowe środki. Dodatkowo przyznana kwota dofinansowania (przewyższająca stawki określone przez NA) będzie rozliczana jako koszty rzeczywiste, czyli wymagające udokumentowania w postaci dowodów finansowych. Koszty powinny być dostosowane do realnych potrzeb związanych z typem niepełnosprawności i racjonalne. Warunkiem przyznania dodatkowego dofinansowania jest złożenie wniosku.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+, w oparciu o wytyczne Komisji Europejskiej, w porozumieniu z instytucją wdrażającą projekt PO WER, ustaliła następujące stawki stypendialne obowiązujące w roku 2017/2018 przy wyjazdach do poszczególnych grup krajów docelowych:

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu
PO WER dla studenta wyjeżdżającego
na studia lub praktykę z prawem do "dodatku socjalnego"

w złotych

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

3 015

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

2 799

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

2 369

 

 

Kraje należące do danej grupy

Miesięczna stawka wypłacana z budżetu PO WER dla studenta niepełnosprawnego wyjeżdżającego na studia

w złotych

Grupa 1 – Austria, Dania, Finlandia, Francja, Irlandia, Lichtenstein, Norwegia, Szwecja, Wielka Brytania, Włochy

2 153

Grupa 2 – Belgia, Chorwacja, Cypr, Czechy, Grecja, Hiszpania, Holandia, Islandia, Luksemburg, Niemcy, Portugalia, Słowenia, Turcja

1 938

Grupa 3 – Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Rumunia, Słowacja, Węgry, była Republika Jugosławii Macedonia (FYROM)

1 507

+ dodatkowa kwota wynikająca z potrzeb osoby niepełnosprawnej

W zależności od potrzeb wynikających z wniosku złożonego do FRSE. Kwota ta podlega rozliczeniu na podstawie dowodów finansowych

 

Do ustalenia ostatecznej wysokości dofinansowania bierze się pod uwagę dokument wystawiony przez uczelnię przyjmującą, a określający dokładny okres pobytu studenta zagranicą. Stypendium kalkuluje się z dokładnością do 1 dnia.