Rekrutacja obcokrajowców na studia prowadzone w języku polskim na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy

 

Osoby nie będące obywatelami polskimi (zwani dalej „cudzoziemcami”) mogą być przyjmowani na studia: pierwszego oraz drugiego stopnia, studia doktoranckie, a także studia podyplomowe prowadzone na UTP w języku polskim.

 

Cudzoziemcy mogą podejmować studia na zasadach:

 • obowiązujących obywateli polskich
 • innych niż te, obowiązujące obywateli polskich.

 

Na zasadach obowiązujących obywateli polskich mogą studiować:

 • cudzoziemcy, którzy posiadają zezwolenie na pobyt stały,
 • kandydaci posiadający ważną Kartę Polaka,
 • kandydaci posiadający aktualny status uchodźcy nadany w RP,
 • kandydaci korzystający z ochrony czasowej na terytorium RP,
 • kandydaci, którzy są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej, bądź też członkowie ich rodzin, będący pracownikami migrującymi mieszkającymi na terytorium Polski;
 • kandydaci, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej na terytorium Polski;
 • kandydaci, którzy otrzymali zezwolenie na pobyt czasowy w związku z okolicznością, o której mowa w art. 127, art. 159 ust. 1 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. poz. 1650) udzielone na terytorium Polski;
 • kandydaci, którym udzielono ochrony uzupełniającej na terytorium Polski;
 • są obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konferencji Szwajcarskiej albo członkowie ich rodzin, posiadający prawo stałego pobytu;
 • obywatele UE / EFTA i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów (osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium dla osób niepełnosprawnych, stypendium mieszkaniowego, stypendium na wyżywienie i zapomóg); mogą również podejmować studia na innych zasadach niż Polacy (patrz: "Studiowanie na innych zasadach niż obywatele polscy") ą obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i członkowie ich rodzin, posiadający środki finansowe niezbędne na pokrycie kosztów utrzymania podczas studiów, z tym że osobom tym nie przysługuje prawo do stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych i zapomóg, osoby te mogą również podejmować studia na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich.

 

Na zasadach innych niż obowiązujące obywateli polskich studiować mogą:

 • obywatele państw spoza UE / EFTA, którzy nie spełniają wymogów podejmowania i odbywania studiów na zasadach obowiązujących obywateli polskich
 • osoby z ważną Kartą Polaka, rezygnujące z ubiegania się o przyjęcie na zasadach obowiązujących obywateli polskich (podejmujący studia np. jako stypendyści Rządu RP)
 • obywatele państw członkowskich UE lub EFTA, którzy zdecydowali się podjąć w Polsce naukę na warunkach dotyczących obywateli krajów pozaunijnych (np. jako stypendyści Rządu RP).

Osoby te podejmują studia:

 • na zasadach odpłatności - każdy cudzoziemiec może zdecydować się na podjęcie studiów dziennych lub zaocznych na zasadach odpłatności. Oznacza to, że będzie on płacić czesne za studia, jednocześnie nie mając prawa do otrzymania żadnego stypendium od uczelni. Będzie też zobowiązany do samodzielnego pokrycia kosztów utrzymania w Polsce. Kandydat, który decyduje się na podjęcie studiów na zasadach odpłatności nie przystępuje do rekrutacji na studia na takich samych zasadach, jak inni kandydaci. Kandydaturę takiej osoby rozpatruje Rektor Uczelni i to on na podstawie złożonych przez kandydata dokumentów wydaje decyzję o przyjęciu bądź nieprzyjęciu na studia.
 • jako stypendyści strony polskiej - Rządu RP (otrzymujący stypendium i zwolnieni z obowiązku ponoszenia opłat),
 • bez odpłatności i świadczeń stypendialnych,
 • jako stypendyści strony wysyłającej, bez ponoszenia opłat za naukę,

na podstawie:

 • decyzji Rektora uczelni,
 • umów międzynarodowych - na zasadach określonych w tych umowach;
 • umów zawieranych z podmiotami zagranicznymi przez uczelnie, na zasadach określonych w tych umowach,
 • decyzji ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego.